Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 133, 30/09/2014 Për miratimin e bashkimit me përthithje të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. (shoqëria e përthithur) me shoqërinë e sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. (shoqëria përthithëse) 30/09/2014
9 Vendim nr. 132, 30/09/2014 Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2015 dhe planit strategjik për vitet 2015-2019 30/09/2014
9 Vendim nr. 131, 30/09/2014 Për miratimin e buxhetit të vitit 2015 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 30/09/2014
9 Vendim nr. 130, 30/09/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/09/2014
9 Vendim nr. 129, 30/09/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 30/09/2014
9 Vendim nr. 128, 30/09/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/09/2014
9 Vendim nr. 127, 30/09/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/09/2014
8 Vendim nr. 126, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 125, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “ERNST&YOUNG” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 124, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 29/08/2014