Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 123, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 122, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Alb BB Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 29/08/2014
8 Vendim nr. 121, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 120, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “ERNST&YOUNG” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 119, 29/08/2014 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 118, 29/08/2014 Për miratimin e administratorit të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 117, 29/08/2014 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 116, 29/08/2014 Për miratimin e ndryshimeve të prospektit të fondit të investimit “Raiffeisen prestigj”, të shoqërisë administruese të fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen invest” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 115, 29/08/2014 Për miratimin e ndryshimeve të prospektit të fondit të investimit “Raiffeisen invest euro”, të shoqërisë administruese të fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen invest” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 114, 29/08/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a., si rezultat i zmadhimit të kapitalit themeltar 29/08/2014