Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 113, 29/08/2014 Për miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 112, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen invest” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 111, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “ERNST&YOUNG” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 110, 29/08/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. 29/08/2014
8 Vendim nr. 109, 29/08/2014 Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe procedurat e bashkimit ose ndarjes së shoqërisë së sigurimit” 29/08/2014
7 Vendim nr. 108, 24/07/2014 Për dhënien e miratimit paraprak për emërimin e drejtorit ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 24/07/2014
7 Vendim nr. 107, 24/07/2014 Për masa korrigjuese ndaj shoqërisë së sigurimit Sigma VIG sh.a. nga analiza e vitit 2013 dhe tremujorit të parë të vitit 2014 24/07/2014
7 Vendim nr. 106, 24/07/2014 Për masa korrigjuese ndaj shoqërisë së sigurimit Ansig sh.a. nga analiza e vitit 2013 dhe tremujorit të parë të vitit 2014 24/07/2014
7 Vendim nr. 105, 24/07/2014 Për licencimin e z. Ernest Godella si vlerësues të dëmeve në sigurime 24/07/2014
7 Vendim nr. 104, 24/07/2014 Për licencimin e z. Kristaq Lipe si vlerësues të dëmeve në sigurime 24/07/2014