Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 103, 24/07/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a., si rezultat i zmadhimit të kapitalit themeltar 24/07/2014
7 Vendim nr. 102, 24/07/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a., si rezultat i ndryshimit strukturës aksionare 24/07/2014
7 Vendim nr. 101, 24/07/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë admininistruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a., si rezultat i ndryshimit të kapitalit themeltar dhe strukturës aksionare 24/07/2014
7 Vendim nr. 100, 24/07/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarëve të këshillit të administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest – Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 24/07/2014
7 Vendim nr. 99, 24/07/2014 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 24/07/2014
6 Vendim nr. 98, 25/06/2014 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 18, datë 10.03.2014 “Për përcaktimin e rregullave për pagesën nga rezerva monetare të dëmeve që mbulohen nga kontratat e sigurimit të detyrueshëm motorik në sektorin e transportit” 25/06/2014
6 Vendim nr. 97, 25/06/2014 Për miratimin e rregullores “Për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dispozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive” 25/06/2014
6 Vendim nr. 96, 25/06/2014 Për miratimin e rregullores “Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 25/06/2014
6 Vendim nr. 95, 25/06/2014 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/06/2014
6 Vendim nr. 94, 25/06/2014 Për licencimin si agjent në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 25/06/2014