Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 83, 25/06/2014 Për licencimin e z. Nuredin Xhelili si vlerësues të dëmeve në sigurime 25/06/2014
6 Vendim nr. 82, 25/06/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarëve të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 25/06/2014
6 Vendim nr. 81, 05/06/2014 Për masa korrigjuese ndaj shoqërisë së sigurimit eurosig sh.a. nga analiza e vitit 2013 dhe tremujorit të parë të vitit 2014 05/06/2014
5 Vendim nr. 80, 23/05/2014 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 79, 23/05/2014 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 78, 23/05/2014 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 77, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të bordit drejtues të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 76, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të bordit drejtues të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 75, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 74, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014