Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 51, 30/06/2015 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Raiffeisen Invest – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 30/06/2015
6 Vendim nr. 50, 30/06/2015 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 30/06/2015
6 Vendim nr. 49, 30/06/2015 Mbi dhënien e miratimit për emërimin e administratorit të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 30/06/2015
6 Vendim nr. 48, 30/06/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” 30/06/2015
6 Vendim nr. 47, 30/06/2015 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 131, datë 06.10.2011 “Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 30/06/2015
6 Vendim nr. 46, 30/06/2015 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 77, datë 29.06.2011 “Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion” 30/06/2015
6 Vendim nr. 45, 30/06/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve” 30/06/2015
5 Vendim nr. 44, 02/06/2015 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., si rezultat i rritjes së kapitalit themeltar 02/06/2015
5 Vendim nr. 43, 28/05/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/05/2015
5 Vendim nr. 42, 28/05/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/05/2015