Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 41, 28/05/2015 Për licencimin e zj. Valbona Kaduku si vlerësues dëmesh në sigurime 28/05/2015
5 Vendim nr. 40, 28/05/2015 Për përcaktimin e komisionit maksimal të vlerësimit të dëmeve 28/05/2015
5 Vendim nr. 39, 28/05/2015 Për masa korrigjuese ndaj shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 28/05/2015
5 Vendim nr. 38, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit” 28/05/2015
5 Vendim nr. 37, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit” 28/05/2015
5 Vendim nr. 36, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket zhvillimeve dhe ndryshimeve ligjore në sektorin e sigurimeve” 28/05/2015
5 Vendim nr. 35, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave” 28/05/2015
5 Vendim nr. 34, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit” 28/05/2015
5 Vendim nr. 33, 28/05/2015 Për ngritjen e komitetit këshillimor për hartimin e politikave në tregun e sigurimeve 28/05/2015
5 Vendim nr. 32, 28/05/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e qendrës së edukimit” 28/05/2015