Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 31, 28/05/2015 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 12, datë 30.01.2013 “Për hartimin, ndjekjen, miratimin dhe zbatimin e buxhetit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 28/05/2015
5 Vendim nr. 30, 28/05/2015 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 83, datë 29.06.2011 “Mbi marrëdhëniet financiare të punonjësve me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 28/05/2015
4 Vendim nr. 28, 06/05/2015 Për dhënien e miratimit për emërimin e administratorit të shoqërisë “Albsig” sh.a. 06/05/2015
3 Vendim nr. 27, 28/04/2015 Për miratimin e strukturës organizative, numrin e punonjësve dhe përshkrimet e punës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 28/04/2015
3 Vendim nr. 26, 28/04/2015 Për dhënien e miratimit për ndryshimin e kontrollit të shoqërisë administruese të fondeve të pensionit “Sicred” sh.a. 28/04/2015
3 Vendim nr. 25, 28/04/2015 Mbi miratimin e programit të transparencës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 28/04/2015
3 Vendim nr. 24, 28/04/2015 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit dhe Pastrimit të Parave 28/04/2015
3 Vendim nr. 23, 28/04/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 28/04/2015
3 Vendim nr. 22, 28/04/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/04/2015
3 Vendim nr. 21, 28/04/2015 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/04/2015