Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 20, 28/04/2015 Për miratimin e rregullores “Për procedurat e ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë të aktiveve të shoqërisë së sigurimit” 28/04/2015
3 Vendim nr. 19, 28/04/2015 Për miratimin e rregullores “Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve” 28/04/2015
3 Vendim nr. 18, 28/04/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për rregullat e organizimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit” 28/04/2015
3 Vendim nr. 17, 28/04/2015 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 28/04/2015
2 Vendim nr. 16, 03/04/2015 Për miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2014 03/04/2015
1 Vendim nr. 15, 20/03/2015 Për miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 110, datë 28.07.2011 “Për caktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” 20/03/2015
1 Vendim nr. 14, 20/03/2015 Për miratimin e raportit vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2014 20/03/2015
1 Vendim nr. 13, 20/03/2015 Për miratimin e buxhetit të byrosë shqiptare të sigurimit për vitin 2015 20/03/2015
1 Vendim nr. 12, 20/03/2015 Mbi fondin e kompensimit për vitin 2015 20/03/2015
1 Vendim nr. 11, 20/03/2015 Për miratimin e tabelave të primit të rrezikut për vitin 2015, për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 20/03/2015