Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 131, 26/11/2015 Për miratimin e kodit etik të ndryshuar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 26/11/2015
11 Vendim nr. 130, 26/11/2015 Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr. 14, datë 25.2.2009 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 26/11/2015
11 Vendim nr. 129, 26/11/2015 Mbi miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet e punës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 26/11/2015
11 Vendim nr. 128, 26/11/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “Alb BB Auditing” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të byrosë shqiptare të sigurimit 26/11/2015
11 Vendim nr. 127, 26/11/2015 Për miratimin e rregullores “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive” 26/11/2015
11 Vendim nr. 126, 26/11/2015 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afat gjatë me normë interesi fikse 26/11/2015
11 Vendim nr. 125, 26/11/2015 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë së brokerimit “Fidentia sh.a. Broker Sigurimesh” 26/11/2015
11 Vendim nr. 124, 26/11/2015 Për miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë “Apia Wealth Management Albania” sh.a. 26/11/2015
11 Vendim nr. 123, 26/11/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 26/11/2015
11 Vendim nr. 122, 26/11/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 26/11/2015