Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 71, 28/07/2015 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a., nga analiza e vitit 2014 dhe tremujorit të parë të vitit 2015 31/07/2015
7 Vendim nr. 70, 23/07/2015 Për miratimin e disa shtesave në rregulloren nr. 83, datë 29.06.2011 “Mbi marrëdhëniet financiare të punonjësve me autoritetin e mbikëqyrjes financiare” 31/07/2015
7 Vendim nr. 69, 23/07/2015 Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 31/07/2015
7 Vendim nr. 68, 23/07/2015 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren nr. 68, datë 26.05.2011 “Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese” 31/07/2015
7 Vendim nr. 67, 23/07/2015 Për miratimin e dokumentit me informacionin kryesor (kiid) që duhet t’i vihet në dispozicion investitorit për fondet e investimit 31/07/2015
6 Vendim nr. 66, 30/06/2015 Për licencimin e Zj. Blerta Uka si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 65, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Gëzim Mushani si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 64, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Sabri Hoxha si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 63, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Gëzim Myftari si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 62, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Artan Kaleci si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015