Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 138, 29/09/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2016, të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian V.I.G.” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 137, 29/09/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2016, të shoqërisë së sigurimit “Intersig V.I.G” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 136, 29/09/2016 Për miratimin e Manualit të Mbikëqyrjes për parandalimin e pastrimit të parave 29/09/2016
13 Vendim nr. 135, 29/09/2016 Për miratimin e buxhetit të vitit 2017 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 29/09/2016
12 Vendim nr. 134, 24/08/2016 Për miratimin e emërimit të z. Ervin Rali, në funksionin e anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 133, 24/08/2016 Për refuzimin e ankimit administrativ të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., ndaj vendimit të bordit të AMF-së nr. 117, datë 19.07.2016 24/08/2016
12 Vendim nr. 132, 24/08/2016 Për refuzimin e ankimit administrativ të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a., ndaj vendimit të bordit të AMF-së nr. 118, datë 19.07.2016 24/08/2016
12 Vendim nr. 131, 24/08/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 130, 24/08/2016 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK “Credins Invest” sh.a., si dhe fondit të pensionit dhe fondit të investimit nën administrim për vitin financiar 2016 24/08/2016
12 Vendim nr. 129, 24/08/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2016, të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 24/08/2016