Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 128, 24/08/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2016, të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 127, 24/08/2016 Për miratimin e statutit dhe organeve drejtuese të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 126, 24/08/2016 Për miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 125, 24/08/2016 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 9, datë 25.01.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre" 24/08/2016
12 Vendim nr. 124, 24/08/2016 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 8, datë, 25.01.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre” 24/08/2016
12 Vendim nr. 123, 24/08/2016 Për miratimin e ndryshimeve të prospektit të emetuesit shoqëria “Balfin” (Balkan Finance Investment Group) sh.p.k., për ofertën private të emetimit të dëftesave tregtare 24/08/2016
12 Vendim nr. 122, 24/08/2016 Për miratimin e planit kohor të rivlerësimit tërësor të aseteve për fondin Raiffeisen Prestigj, të shoqërisë “Raiffeisen Invest” sh.a. 24/08/2016
12 Vendim nr. 121, 24/08/2016 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 96, datë 25.06.2014 “për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sik” 24/08/2016
12 Vendim nr. 120, 24/08/2016 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 1, datë 28.01.2010 “për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit” 24/08/2016
11 Vendim nr. 119, 19/07/2016 Për marrjen e masave lidhur me përzgjedhjen e drejtorit ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 19/07/2016