Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 118, 19/07/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 19/07/2016
11 Vendim nr. 117, 19/07/2016 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., nga analiza e vitit 2015 dhe tremujorit të parë të vitit 2016 19/07/2016
11 Vendim nr. 116, 19/07/2016 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit Albsig sh.a., nga analiza e vitit 2015 dhe tremujorit të parë të vitit 2016 19/07/2016
11 Vendim nr. 115, 19/07/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian V.I.G” sh.a. 19/07/2016
11 Vendim nr. 114, 19/07/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 19/07/2016
11 Vendim nr. 113, 19/07/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 19/07/2016
11 Vendim nr. 112, 19/07/2016 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afat gjatë me normë interesi fikse 19/07/2016
11 Vendim nr. 111, 19/07/2016 Për miratimin e anëtarit të këshillit të administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest-shoqëria administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. 19/07/2016
11 Vendim nr. 110, 19/07/2016 Mbi miratimin e rregullores “Për administrimin e riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 19/07/2016
11 Vendim nr. 109, 19/07/2016 Për miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes 19/07/2016