Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 98, 27/06/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 27/06/2016
10 Vendim nr. 97, 27/06/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian V.I.G” sh.a. 27/06/2016
10 Vendim nr. 96, 27/06/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “UDSA” sh.p.k. 27/06/2016
10 Vendim nr. 95, 27/06/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, të shoqërisë “Noa” sh.a. 27/06/2016
10 Vendim nr. 94, 27/06/2016 Për licencimin e shoqërisë “Noa” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 27/06/2016
10 Vendim nr. 93, 27/06/2016 Për miratimin e disa shtesave e ndryshimeve në rregulloren nr. 129, datë 26.11.2015 “Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 27/06/2016
10 Vendim nr. 92, 27/06/2016 Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015, “Për shpërblimet e anëtarëve jo-ekzekutivë dhe pagat e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, NënDrejtorit Ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 27/06/2016
10 Vendim nr. 91, 27/06/2016 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2016 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 27/06/2016
10 Vendim nr. 90, 27/06/2016 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren nr. 17, datë 28.04.2015 “Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së bordit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare” 27/06/2016
10 Vendim nr. 89, 27/06/2016 Mbi miratimin e rregullores “Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar” 27/06/2016