Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 88, 27/06/2016 Për miratimin e disa shtesave në rregulloren nr. 85/1, datë 30.09.2015 “Për kriteret e risigurimit” 27/06/2016
10 Vendim nr. 87, 27/06/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi elementët e zbritshëm në llogaritjen e kapitalit të shoqërive të sigurimit” 27/06/2016
9 Vendim nr. 86, 30/05/2016 Për miratimin e prospektit dhe fondit të investimit “Credins Premium” 30/05/2016
9 Vendim nr. 85, 30/05/2016 Për licencimin e shoqërisë “Credins Invest sh.a. – shoqëri administruese e fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 30/05/2016
9 Vendim nr. 84, 30/05/2016 Për licencimin e z. Ogert Shkrepa si vlerësues dëmesh në sigurime 30/05/2016
9 Vendim nr. 83, 30/05/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/05/2016
9 Vendim nr. 82, 30/05/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. 30/05/2016
9 Vendim nr. 81, 30/05/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/05/2016
9 Vendim nr. 80, 30/05/2016 Për licencimin e shoqërisë “Floris” sh.p.k. për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/05/2016
9 Vendim nr. 79, 30/05/2016 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë “Best Broker Sigurime” sh.a. 30/05/2016