Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 78, 30/05/2016 Për miratimin e statutit të ndryshuar të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 30/05/2016
9 Vendim nr. 77, 30/05/2016 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 34, datë 28.05.2015 “Për raportimin e detyruar vjetor dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit”, e ndryshuar 30/05/2016
9 Vendim nr. 76, 30/05/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen dhe përdorimin e instrumenteve financiare derivative” 30/05/2016
9 Vendim nr. 75, 30/05/2016 Mbi miratimin e rregullores "Për komunikimin me median dhe publikun, publikimet dhe hartimin e funksionimin e faqes së internetit" 30/05/2016
8 Vendim nr. 74, 26/05/2016 Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese të shoqërisë së sigurimit të jo-jetës “Eurosig” sh.a. në shoqërinë e sigurimit “Insig” sh.a. 26/05/2016
7 Vendim nr. 73, 23/05/2016 Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit të jo-jetës “Eurosig” sh.a. 23/05/2016
7 Vendim nr. 72, 23/05/2016 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a., si rezultat i zmadhimit të kapitalit themeltar 23/05/2016
6 Vendim nr. 71, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/04/2016
6 Vendim nr. 70, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Banert” sh.p.k. 28/04/2016
6 Vendim nr. 69, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/04/2016