Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 68, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Ademi Sad” sh.p.k. 28/04/2016
6 Vendim nr. 67, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/04/2016
6 Vendim nr. 66, 28/04/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Amelio” sh.p.k. 28/04/2016
6 Vendim nr. 65, 28/04/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/04/2016
6 Vendim nr. 64, 28/04/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 28/04/2016
6 Vendim nr. 63, 28/04/2016 Për dhënien e miratimit për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime shoqërisë së brokerimit “ALL Sig” sh.a. 28/04/2016
6 Vendim nr. 62, 28/04/2016 Për miratimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime 28/04/2016
6 Vendim nr. 61, 28/04/2016 Për miratimin e licencimit të z. Dëfrim Çarçani, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës dhe risigurime 28/04/2016
6 Vendim nr. 60, 28/04/2016 Për miratimin e licencimit të z. Olti Peçini, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës 28/04/2016
6 Vendim nr. 59, 28/04/2016 Për miratimin e licencimit të z. Arben Simaku, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës 28/04/2016