Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 58, 28/04/2016 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Balfin” (Balkan Vinance Investment Group) sh.p.k., për ofertën private të emetimit të dëftesave tregtare 28/04/2016
6 Vendim nr. 57, 28/04/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi trajnimet e vazhdueshme profesionale dhe rinovimin e licencës së aktuarit të autorizuar” 28/04/2016
6 Vendim nr. 56, 28/04/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi metodën e llogaritjes së normës së likuiditetit dhe nivelit minimal të saj nga shoqëria e sigurimit që ushtron veprimtari në klasat e jo-jetës” 28/04/2016
5 Vendim nr. 55, 13/04/2016 Për miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2015 13/04/2016
4 Vendim nr. 54, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të z. Murat Cara, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 53, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të z. Grean Shehaj, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 52, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të z. Fatmir Milaqi, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 51, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Anila Qendro, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 50, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Pamela Gërmani, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 49, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Besmira Sinanaj, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës 31/03/2016