Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 218, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Miranda Bashi, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 217, 27/12/2016 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë së brokerimit “Smart Broker” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 216, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Nevila Xholi, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 215, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Laura Mehmeti, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 214, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të z. Jorgo Hila, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 213, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Jerina Llukmani, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 212, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Eglantina Seferaj, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 211, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Anila vako, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 210, 27/12/2016 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë “Alpha Bank Albania” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 209, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Klaida çekrezi, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe Jo-Jetës 27/12/2016