Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 38, 31/03/2016 Mbi miratimin e rregullores “Për përmbajtjen, mënyrën, formën, afatet e raportimit dhe njoftimit periodik në AMF nga shoqëritë e sigurimit” 31/03/2016
4 Vendim nr. 37, 31/03/2016 Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2015 31/03/2016
4 Vendim nr. 36, 31/03/2016 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për mbikëqyrjen e tregut të sigurimeve, ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (Shqipëri) dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (Slloveni) 31/03/2016
3 Vendim nr. 35, 24/03/2016 Mbi fondin e kompensimit për vitin 2016 24/03/2016
3 Vendim nr. 34, 24/03/2016 Për “Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti” 24/03/2016
3 Vendim nr. 33, 24/03/2016 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 24/03/2016
3 Vendim nr. 32, 24/03/2016 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 24/03/2016
3 Vendim nr. 31, 24/03/2016 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 24/03/2016
3 Vendim nr. 30, 24/03/2016 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 24/03/2016
3 Vendim nr. 29, 24/03/2016 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 24/03/2016