Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
1 Vendim nr. 8, 25/01/2016 Për miratimine rregullores “Mbi bazat dhe metodate llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre nga Autoriteti” 25/01/2016
1 Vendim nr. 7, 25/01/2016 Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit të jo-jetës “Ansig”sh.a. 25/01/2016
1 Vendim nr. 6, 25/01/2016 Për licencimin e z. Islam Gibini si vlerësues dëmesh në sigurime 25/01/2016
1 Vendim nr. 5, 25/01/2016 Për miratimin e z. Luan Bregasi në funksionin e Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Atlantik–shoqëri sigurimesh” sh.a. 25/01/2016
1 Vendim nr. 4, 25/01/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/01/2016
1 Vendim nr. 3, 25/01/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 25/01/2016
1 Vendim nr. 2, 25/01/2016 Mbi miratimin e rregullores “Për formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime” 25/01/2016
1 Vendim nr. 1, 25/01/2016 Mbi miratimin e rregullores “Për procedurat dhe mënyrën e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimit” 25/01/2016