Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 208, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Dardana Cami, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 207, 27/12/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Ardita Dragusha, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe Jo-Jetës 27/12/2016
17 Vendim nr. 206, 27/12/2016 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë “Banka Kombëtarë Tregtare” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 205, 27/12/2016 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 204, 27/12/2016 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë 27/12/2016
17 Vendim nr. 203, 27/12/2016 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Balfin” (Balkan Finance Investment Group) sh.p.k., për ofertën private të emetimit të dëftesave tregtare 27/12/2016
17 Vendim nr. 202, 27/12/2016 Për miratimin e ndarjes së veprimtarisë së shoqërisë “Insig” sh.a., në shoqërinë e sigurimit të jo-jetës “Insig” sh.a. dhe shoqërinë e sigurimit të jetës “Insig Jetë” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 201, 27/12/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 27/12/2016
17 Vendim nr. 200, 27/12/2016 Për miratimin e rregullores “për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve” 27/12/2016
16 Vendim nr. 199, 22/12/2016 Për një ndryshim në vendimin e Bordit nr. 158, datë 03.10.2016, “Mbi auditimin e veprimtarisë së Byrosë Shqiptare të Sigurimit” 22/12/2016