Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 188, 24/11/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “PricewaterhouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të shoqërive të sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. dhe “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 24/11/2016
15 Vendim nr. 187, 24/11/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike dhe kriteret e procedurat e miratimit të tyre” 24/11/2016
14 Vendim nr. 186, 31/10/2016 Për miratimin e ndryshimeve thelbësore në prospektin e fondit të investimit “Raiffeisen Prestigj” 31/10/2016
14 Vendim nr. 185, 31/10/2016 Për pagesat e praktikave fond kompensimi 31/10/2016
14 Vendim nr. 184, 31/10/2016 Për miratimin e emërimit të administratorit të shoqërisë së sigurimit “Insig Jeta” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 183, 31/10/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 182, 31/10/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 181, 31/10/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Intersig V.I.G” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 180, 31/10/2016 Për miratimin e anëtarit të këshillit të administrimit të shoqërisë “Credins Invest-shoqëri administruese të fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 179, 31/10/2016 Për miratimin e licencimit si brokera fizik në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a. 31/10/2016