Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 178, 31/10/2016 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 177, 31/10/2016 Për licencimin e shoqërisë “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së kujdestarit të titujve të qeverisë 31/10/2016
14 Vendim nr. 176, 31/10/2016 Mbi licencimin për ushtrimin e veprimtarisë si broker në tituj 31/10/2016
14 Vendim nr. 175, 31/10/2016 Për licencimin e shoqërisë “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në titujt e Qeverisë së RSH-së në bursë dhe në tregun me pakicë 31/10/2016
14 Vendim nr. 174, 31/10/2016 Për miratimin e statutit të shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. 31/10/2016
14 Vendim nr. 173, 31/10/2016 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 120, datë 02.10.2008 “Për licencimin dhe mbikëqyrjen e Bursës së Titujve” e ndryshuar 31/10/2016
14 Vendim nr. 172, 31/10/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhousecoopers audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shafp “Sigal-life Uniqa Group Austria” sh.a., si dhe fondit të pensionit vullnetar Sigal, për vitin financiar 2016 31/10/2016
14 Vendim nr. 171, 31/10/2016 Për një ndryshim në rregulloren nr. 90, datë 18.07.2012 “Për rregullat e inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve në zotërim të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/10/2016
14 Vendim nr. 170, 31/10/2016 Për miratimin e disa shtesave në rregulloren nr. 110, datë 26.10.2015 “për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëritë e sigurimit dhe risgurimit” 31/10/2016
14 Vendim nr. 169, 31/10/2016 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2016 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 31/10/2016