Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 158, 03/10/2016 Mbi auditimin e veprimtarisë së Byrosë Shqiptare të Sigurimit 03/10/2016
13 Vendim nr. 157, 03/10/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigmainteralbanian V.I.G.” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 156, 29/09/2016 Për miratimin e emërimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 155, 29/09/2016 Për miratimin e emërimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a 29/09/2016
13 Vendim nr. 154, 29/09/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në fondet e investimeve” 29/09/2016
13 Vendim nr. 153, 29/09/2016 Për miratimin e rinovimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 29/09/2016
13 Vendim nr. 152, 29/09/2016 Për miratimin e rinovimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 29/09/2016
13 Vendim nr. 151, 29/09/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigmainteralbanian V.I.G” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 150, 29/09/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 149, 29/09/2016 Mbi licencimin për ushtrimin e veprimtarisë si broker në tituj dhe këshilltar në investime 29/09/2016