Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 148, 29/09/2016 Mbi licencimin për ushtrimin e veprimtarisë së këshilltarit për investime në tituj 29/09/2016
13 Vendim nr. 147, 29/09/2016 Për licencimin e shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së këshillimit për investime në tituj 29/09/2016
13 Vendim nr. 146, 29/09/2016 Mbi miratimin e manualit të mbikëqyrjes me bazë rreziku të fondeve vullnetare të pensionit 29/09/2016
13 Vendim nr. 145, 29/09/2016 Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e vlerës neto të flukseve monetare dalëse të parashikuara për një periudhë 30 ditore në kushte të tensionuara të tregut të shoqërisë “Raiffeisen Invest” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 144, 29/09/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Deloitte Audit Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shafp dhe sik “Raiffeisen Invest” sh.a., si dhe fondit të pensionit dhe fondit të investimit nën administrim për vitin financiar 2016 29/09/2016
13 Vendim nr. 143, 29/09/2016 Mbi analizën financiare të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. për 6-mujorin e parë të vitit 2016 29/09/2016
13 Vendim nr. 142, 29/09/2016 Për marrjen e masave të mbikëqyrjesndaj shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 141, 29/09/2016 Për marrjen e masave të mbikëqyrjesndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 140, 29/09/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 29/09/2016
13 Vendim nr. 139, 29/09/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2016, të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 29/09/2016