Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 131, 31/08/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015 “Për caktimin e shpërblimit të anëtarëve joekzekutivë dhe pagës së drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv, nëndrejtorit ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar 31/08/2017
12 Vendim nr. 130, 31/08/2017 Për miratimin e rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/08/2017
12 Vendim nr. 129, 31/08/2017 Për një shtesë në vendimin e bordit nr. 69, datë 19.06.2017 “Për miratimin e strukturës organizative, numrin e punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/08/2017
12 Vendim nr. 128, 31/08/2017 Për miratimin e strategjisë “Për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet nën mbikëqyrje (2017–2020)” 31/08/2017
12 Vendim nr. 127, 31/08/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2017
12 Vendim nr. 126, 31/08/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. 31/08/2017
12 Vendim nr. 125, 31/08/2017 Për licencimin e z. Hysenj Shehu si vlerësues dëmesh në sigurime 31/08/2017
12 Vendim nr. 124, 31/08/2017 Për licencimin e z. Gëzim Kodra si vlerësues dëmesh në sigurime 31/08/2017
11 Vendim nr. 123, 27/07/2017 Mbi kërkesën e shoqërisë për revokimin e vendimit 27/07/2017
11 Vendim nr. 122, 27/07/2017 Mbi kërkesën e shoqërisë për revokimin e vendimit 27/07/2017