Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 101, 27/07/2017 Për licencimin e z. Zenel Bejko si vlerësues dëmesh në sigurime 27/07/2017
11 Vendim nr. 100, 27/07/2017 Për miratimin e licencimit të z. Murat Cara, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës 27/07/2017
11 Vendim nr. 99, 27/07/2017 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK “Credins Invest” sh.a., si dhe fondit të pensionit dhe fondit të investimit nën administrim për vitin financiar 2017 27/07/2017
10 Vendim nr. 98, 05/07/2017 Mbi përzgjedhjen e kandidaturave për anëtarë të komitetit këshillimor për hartimin e strategjisë 5 vjeçare të zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrje 05/07/2017
10 Vendim nr. 97, 05/07/2017 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 05/07/2017
10 Vendim nr. 96, 05/07/2017 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 05/07/2017
10 Vendim nr. 95, 03/07/2017 Për marrjen e masave administrative ndaj administratorit të shoqërisë “Kapital Invest” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 94, 03/07/2017 Për miratimin e shoqërisë “Prodata Securities” sh.a., për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Depaho” Ltd 03/07/2017
10 Vendim nr. 93, 03/07/2017 Për licencimin e shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj dhe licencimin e z. Gertin Qinami si broker në emër dhe për llogari të shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 92, 03/07/2017 Për licencimin e shoqërisë “Banka Amerikane e investimeve” sh.a., për të ushtruar veprimtari si depozitar i fondeve të investimit dhe pensioneve vullnetare 03/07/2017