Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 91, 03/07/2017 Për miratimin e projekt-statutit të shoqërisë “Smartcom” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 90, 03/07/2017 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe drejtorit të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve Alse” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 89, 03/07/2017 Për miratimin e statutit të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve Alse” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 88, 03/07/2017 Për miratimin e dhënies së licencës për ushtrimin e veprimtarisë si bursë e titujve shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve Alse” sh.a. 03/07/2017
10 Vendim nr. 87, 03/07/2017 Për një ndryshim në rregulloren nr. 136, datë 21.12.2015 “Për organizimin funksionimin dhe përshkrimin e detyrave” 03/07/2017
10 Vendim nr. 86, 03/07/2017 Për miratimin e rregullores “Mbi administrimin dhe rastet e ndërhyrjes në fondin e garancisë së shoqërisë së sigurimit” 03/07/2017
10 Vendim nr. 85, 03/07/2017 Për miratimin e rregullores “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime” 03/07/2017
9 Vendim nr. 84, 19/06/2017 Për ngritjen e komitetit këshillimor për hartimin e politikave për mbarëvajtjen e punës së Autoritetit 19/06/2017
9 Vendim nr. 83, 19/06/2017 Për marrjen e masave korrigjuese ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimit 19/06/2017
9 Vendim nr. 82, 19/06/2017 Për heqjen e licencës shoqërisë “Stock International Albania” sh.a., si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj 19/06/2017