Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 81, 19/06/2017 Për heqjen e së drejtës për të ushtruar veprimtarinë e agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë shoqërisë “Stock International Albania” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 80, 19/06/2017 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Deloitte Audit Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK Raiffeisen Invest sh.a., si dhe fondeve të pensionit dhe të investimit që administrohen prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2017 19/06/2017
9 Vendim nr. 79, 19/06/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 78, 19/06/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 77, 19/06/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vig” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 76, 19/06/2017 Për miratimin e licencimit të zj. Laura Mehmeti për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime për klasat e jetës 19/06/2017
9 Vendim nr. 75, 19/06/2017 Për miratimin e licencimit të zj. Jerina Llukmani për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime për klasat e jetës 19/06/2017
9 Vendim nr. 74, 19/06/2017 Për miratimin e licencimit të zj. Anila Vako, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës 19/06/2017
9 Vendim nr. 73, 19/06/2017 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime të shoqërisë së brokerimit “Euro Broker” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 72, 19/06/2017 Për miratimin e anëtarëve të këshillit të administrimit dhe administratores së shoqërisë “Raiffeisen Invest - shoqëria administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. 19/06/2017