Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 71, 19/06/2017 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 19/06/2017
9 Vendim nr. 70, 19/06/2017 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2017 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 19/06/2017
9 Vendim nr. 69, 19/06/2017 Për miratimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 19/06/2017
8 Vendim nr. 68, 26/05/2017 Për marrjen e masave ndaj agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë shoqërisë “Stock International Albania” sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 67, 26/05/2017 Për korrigjimin e situatës që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 66, 26/05/2017 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Fakultetit të Biznesit, universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 26/05/2017
8 Vendim nr. 65, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 26/05/2017
8 Vendim nr. 64, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 63, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian” V.I.G. sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 62, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/05/2017