Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 61, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 60, 26/05/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 59, 26/05/2017 Për miratimin e administratorit të përgjithshëm të shoqërisë “Raiffeisen Invest”- shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive sh.a. 26/05/2017
8 Vendim nr. 58, 26/05/2017 Për disa shtesa në rregulloren nr. 2, datë 25.01.2016 “Për formën, afatet dhe mbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime” 26/05/2017
8 Vendim nr. 57, 26/05/2017 Për miratimin e rregullores “Mbi llogaritjen e mbajtjes neto të mbulimit maksimal agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit” 26/05/2017
8 Vendim nr. 56, 26/05/2017 Për miratimin e rregullores “Për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare” 26/05/2017
8 Vendim nr. 55, 26/05/2017 Për miratimin e rregullores “Mbi mbikëqyrjen e grupeve të sigurimit” 26/05/2017
8 Vendim nr. 54, 26/05/2017 Për miratimin e rregullores “Mbi likuidimin e detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe një vendi anëtar të BE-së” 26/05/2017
7 Vendim nr. 53, 22/05/2017 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 22/05/2017
6 Vendim nr. 52, 28/04/2017 Për riemërimin e z. Xhevdet Kopani në postin e administratorit të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 28/04/2017