Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 51, 28/04/2017 Për miratimin e projekt statutit të shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 50, 28/04/2017 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Credins Invest- shoqëri administruese e fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 49, 28/04/2017 Për licencimin e shoqërisë “Banka Amerikane e Investimit” sh.a., për të vepruar si kujdestar i obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore 28/04/2017
6 Vendim nr. 48, 28/04/2017 Për licencimin e z. Dritan Kastrati si vlerësues dëmesh në sigurime 28/04/2017
6 Vendim nr. 47, 28/04/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 46, 28/04/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 45, 28/04/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Ansig” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 44, 28/04/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 43, 28/04/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 28/04/2017
6 Vendim nr. 42, 28/04/2017 Për miratimin e emërimit të z. Vinzenz Benedikt dhe z. Alexander Breit, në funksionin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. dhe “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 28/04/2017