Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 41, 28/04/2017 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme 28/04/2017
5 Vendim nr. 40, 14/04/2017 Për miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2016 14/04/2017
5 Vendim nr. 39, 14/04/2017 Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2016 14/04/2017
4 Vendim nr. 38, 30/03/2017 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Smart Broker” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 37, 30/03/2017 Për miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 36, 30/03/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 30/03/2017
4 Vendim nr. 35, 30/03/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigma Interalbanian” VIG sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 34, 30/03/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 33, 30/03/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal AD” sh.p.k. 30/03/2017
4 Vendim nr. 32, 30/03/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/03/2017