Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 21, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 20, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 19, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 18, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Intersig VIG” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 17, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 16, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” - shoqëri sigurimesh sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 15, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/03/2017
3 Vendim nr. 14, 21/02/2017 Për propozim për lirimin nga detyra të anëtarit të Bordit në funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 21/02/2017
2 Vendim nr. 13, 03/02/2017 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 129, datë 26.11.2015 “Për marrëdhëniet e punës së punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 03/02/2017
2 Vendim nr. 12, 03/02/2017 Për refuzimin e ankimit administrativ të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a., ndaj vendimit të bordit të AMF-së nr. 227, datë 27.12.2016 03/02/2017