Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 11, 03/02/2017 Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015 “Për shpërblimet e anëtarëve joekzekutivë dhe pagës së Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Nëndrejtorit Ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar 03/02/2017
2 Vendim nr. 10, 03/02/2017 Për disa ndryshime në aneksin 1 të vendimit nr. 27, datë 28.04.2015 “Mbi strukturën organizative, numrin e punonjësve dhe përshkrimeve të punës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar 03/02/2017
2 Vendim nr. 9, 03/02/2017 Për licencimin e z. Xhevair Basha si vlerësues dëmesh në sigurime 03/02/2017
2 Vendim nr. 8, 03/02/2017 Për licencimin e zj. Ermira Allaraj (Braha) si vlerësuese dëmesh në sigurime 03/02/2017
2 Vendim nr. 7, 03/02/2017 Për licencimin e z. Ahmet Meshi si vlerësues dëmesh në sigurime 03/02/2017
2 Vendim nr. 6, 03/02/2017 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Noa” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë 03/02/2017
2 Vendim nr. 5, 03/02/2017 Për marrjen e masave lidhur me fondin e kompensimit 03/02/2017
2 Vendim nr. 4, 03/02/2017 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Intersig VIG” sh.a 03/02/2017
2 Vendim nr. 3, 03/02/2017 Për marrjen e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 03/02/2017
2 Vendim nr. 2, 03/02/2017 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a., nga analiza e 9-mujorit të vitit 2016 03/02/2017