Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 1, 03/02/2017 Për marrjen e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 03/02/2017