Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 201, 28/12/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Albsig” sh.a 28/12/2017
17 Vendim nr. 200, 28/12/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 199, 28/12/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 198, 28/12/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Ansig” sh.a 28/12/2017
17 Vendim nr. 197, 28/12/2017 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 196, 28/12/2017 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 195, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhousecoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 194, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Pricewaterhousecoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 193, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Kpmg Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 192, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Kpmg Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 28/12/2017