Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 191, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 190, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 189, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” - shoqëri sigurimesh sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 188, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 187, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k. (Shkup-dega Shqipëri), për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 186, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k. (Shkup-dega Shqipëri), për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 185, 28/12/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” sh.p.k. (Shkup-dega Shqipëri), për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 28/12/2017
17 Vendim nr. 184, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj agjentit në sigurime z. Ylli Hoxha 28/12/2017
17 Vendim nr. 183, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj punonjësit të shoqërisë “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. zj. Vangjeli Hamiti 28/12/2017
17 Vendim nr. 182, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj punonjësit të shoqërisë “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. zj. Lirije Hajdaraj 28/12/2017