Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 171, 30/11/2017 Për licencimin e z. Besim Ymaj si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 170, 30/11/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 169, 30/11/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigmainteralbanian VIG” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 168, 30/11/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 167, 30/11/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 166, 30/11/2017 Për licencimin e zj. Entela Nikaj si broker fizik në tituj në emër dhe për llogari të shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 165, 30/11/2017 Për licencimin e z. Artan Kruta si broker në tregtimin e letrave me vlerë të qeverisë shqiptare, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 164, 30/11/2017 Për miratimin e ndryshimeve të rregullores “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 30/11/2017
15 Vendim nr. 163, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 162, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017