Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 161, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 160, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 159, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 158, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 157, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 156, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 155, 30/11/2017 Për revokimin e licencës për të ushtruar veprimtarinë si vlerësues dëmesh në sigurime 30/11/2017
15 Vendim nr. 154, 30/11/2017 Për një shtesë dhe ndryshim në rregulloren nr. 38, datë 31.03.2016 “Për përmbajtjen, mënyrën, afatet e raportimit dhe njoftimit periodik në AMF nga shoqëritë e sigurimit” 30/11/2017
15 Vendim nr. 153, 30/11/2017 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 2, datë 28.01.2010 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së byrosë shqiptare të sigurimit” 30/11/2017
15 Vendim nr. 152, 30/11/2017 Për miratimin e ndryshimeve në aktet rregullative të AMF-së 30/11/2017