Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 151, 30/11/2017 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 38, datë 28.05.2015 “Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit” 30/11/2017
14 Vendim nr. 150, 27/10/2017 Për miratimin e riemërimit të z. Xhevdet Kopani si administrator i shoqërisë “Eurosig” sh.a. 27/10/2017
14 Vendim nr. 149, 27/10/2017 Urdhër për eliminim shkeljesh ndaj shoqërisë së sigurimit 27/10/2017
14 Vendim nr. 148, 27/10/2017 Urdhër për eliminim shkeljesh ndaj shoqërisë së sigurimit 27/10/2017
14 Vendim nr. 147, 20/10/2017 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe universitetit “Mesdhetar të Shqipërisë” 20/10/2017
14 Vendim nr. 146, 20/10/2017 Për shfuqizimin e vendimit nr. 11, datë 30.01.2008 “Për furnizimin e bazës së të dhenave të regjistrit elektronik për shitjen e policave të sigurimit kufitar” 20/10/2017
14 Vendim nr. 145, 20/10/2017 Për një shtesë në fondin e kompensimit të vitit 2017 20/10/2017
14 Vendim nr. 144, 20/10/2017 Për miratimin e rregullores “Për hartimin, ndjekjen, miratimin dhe zbatimin e buxhetit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 20/10/2017
14 Vendim nr. 143, 20/10/2017 Për licencimin e z. Hajri Gërbi si vlerësues dëmesh në sigurime 20/10/2017
14 Vendim nr. 142, 20/10/2017 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 20/10/2017