Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 171, 31/08/2018 Për miratimin e riemërimit të Z. Gerald Müller si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 170, 31/08/2018 Për miratimin e riemërimit të Z. Artan Xhori si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 169, 31/08/2018 Për miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes 31/08/2018
13 Vendim nr. 168, 31/08/2018 Për miratimin e ndryshimeve në Rregulloren nr. 2, datë 28.01.2010 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”, e ndryshuar 31/08/2018
13 Vendim nr. 167, 31/08/2018 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2018, të SHAFP “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. si dhe Fondit të Pensionit që administrohet prej saj 31/08/2018
13 Vendim nr. 166, 31/08/2018 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2018 të SHAFP dhe SIK “Credins Invest” sh.a., si dhe Fondit të Pensionit dhe Fondit të Investimit që administrohen prej saj 31/08/2018
13 Vendim nr. 165, 31/08/2018 Për miratimin e Rregullores së monitorimit dhe mbikëqyrjes në Bursën Shqiptare të Titujve (ALSE) sh.a. 31/08/2018
12 Vendim nr. 164, 30/07/2018 Për miratimin e programit te Formimit Profesional në tregjet nën mbikëqyrje 30/07/2018
12 Vendim nr. 163, 30/07/2018 Për miratimin e ndryshimeve të Rregullores “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 30/07/2018
12 Vendim nr. 162, 30/07/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit 30/07/2018