Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 161, 30/07/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit 30/07/2018
12 Vendim nr. 160, 30/07/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit 30/07/2018
12 Vendim nr. 159, 30/07/2018 Për marrjen e masave ndaj subjekteve të mbikëqyrura 30/07/2018
12 Vendim nr. 158, 30/07/2018 Për marrjen e masave ndaj subjekteve të mbikëqyrura 30/07/2018
12 Vendim nr. 157, 30/07/2018 Për marrjen e masave ndaj subjekteve të mbikëqyrura 30/07/2018
12 Vendim nr. 156, 30/07/2018 Për miratimin e një shtese në Rregulloren nr. 36, datë 21.03.2012 “Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e Fondit të Kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve” 30/07/2018
12 Vendim nr. 155, 30/07/2018 Për miratimin e kontributeve shtesë të Fondit të Kompensimit të vitit 2018 30/07/2018
12 Vendim nr. 154, 30/07/2018 Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015 “Për shpërblimet e anëtarëve joekzekutivë dhe pagës së Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Nëndrejtorit Ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar 30/07/2018
12 Vendim nr. 153, 30/07/2018 Për miratimin e Shoqërisë “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a., si Depozitar i Fondit të Pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/07/2018
12 Vendim nr. 152, 30/07/2018 Për miratimin e riemërimit të Z.Naim Hasa si Administrator i Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensioneve “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/07/2018