Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
21 Vendim nr. 251, 28/12/2018 Për licencimin e Zj. Mikena Nine për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës në emër dhe për llogari të “Bankës Kombëtare Tregtare” sh.a. 28/12/2018
21 Vendim nr. 250, 28/12/2018 Për miratimin e udhëzimit metodologjik “Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit” 28/12/2018
21 Vendim nr. 249, 28/12/2018 Për licencimin e Z. Lorenc Goga, për të ushtruar veprimtarinë e brokerimit në sigurime, për klasat e jetës dhe të jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së brokerimit “ABI Broker Sigurimesh” sh.a. 28/12/2018
20 Vendim nr. 248, 20/12/2018 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 205, datë 05.10.2018 “Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Brokerimit “Devon” sh.a.”. 20/12/2018
20 Vendim nr. 247, 20/12/2018 Për disa shtesa e ndryshime në Rregulloren nr. 114, datë 11.09.2008 “Për konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar 20/12/2018
20 Vendim nr. 246, 20/12/2018 Për licencimin për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe të jo-jetës 20/12/2018
20 Vendim nr. 245, 20/12/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Intersig VIG” sh.a. 20/12/2018
20 Vendim nr. 244, 20/12/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 20/12/2018
20 Vendim nr. 243, 20/12/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 20/12/2018
20 Vendim nr. 242, 20/12/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik-Shoqëri Sigurimesh” sh.a. 20/12/2018