Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
20 Vendim nr. 241, 20/12/2018 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 20/12/2018
19 Vendim nr. 240, 12/12/2018 Për ndryshimin e Rregullores nr. 2, datë 28.01.2010 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit” 12/12/2018
19 Vendim nr. 239, 12/12/2018 Për miratimin e Prospektit të emetuesit Shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme në aksione 12/12/2018
19 Vendim nr. 238, 12/12/2018 Për miratimin e rritjes së kapitalit të Shoqërisë Administruese të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive “WVP Fund Management Tirana” sh.a 12/12/2018
18 Vendim nr. 237, 26/11/2018 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 26/11/2018
18 Vendim nr. 236, 26/11/2018 Për miratimin e emërimit të Zj. Klarinda Elmasllari si anëtare e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 235, 26/11/2018 Për disa shtesa e ndryshime në Rregulloren nr. 69, datë 26.05.2011 “Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave/aksioneve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike” 26/11/2018
18 Vendim nr. 234, 26/11/2018 Për miratimin e metodologjisë për llogaritjen e vlerës neto të aseteve të Fondit të Investimeve në lekë “Credins Premium” të administruar nga Shoqëria Administruese “Credins Invest” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 233, 26/11/2018 Për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime Z. Blenist Zhuga 26/11/2018
18 Vendim nr. 232, 26/11/2018 Për miratimin e emërimit të anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë së Sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 26/11/2018