Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
18 Vendim nr. 221, 26/11/2018 Për ndryshimin e buxhetit të vitit 2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 26/11/2018
18 Vendim nr. 220, 26/11/2018 Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 26/11/2018
17 Vendim nr. 219, 31/10/2018 Për miratimin e shtesës së Fondit të Kompensimit 31/10/2018
17 Vendim nr. 218, 31/10/2018 Për disa shtesa e ndryshime në Rregulloren nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve”, e ndryshuar 31/10/2018
17 Vendim nr. 217, 31/10/2018 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional” 31/10/2018
17 Vendim nr. 216, 31/10/2018 Për miratimin e Rregullores “Për njohjen e krediteve të formimit profesional në vazhdimësi” 31/10/2018
17 Vendim nr. 215, 31/10/2018 Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 79, datë 31.08.2015 “Për miratimin/licencimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe refuzimit të licencës” 31/10/2018
17 Vendim nr. 214, 31/10/2018 Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 58, datë 30.06.2015 “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, e ndryshuar. 31/10/2018
17 Vendim nr. 213, 31/10/2018 Për një ndryshim në udhëzimin “Për vlerësimin e ecurisë dhe rezultateve në punë të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 31/10/2018
17 Vendim nr. 212, 31/10/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 31/10/2018