Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 211, 31/10/2018 Për miratimin e shoqërisë audituese “Crowe Al” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 31/10/2018
17 Vendim nr. 210, 31/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Pricewaterhousecoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 31/10/2018
17 Vendim nr. 209, 31/10/2018 Për riemërimin e Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensioneve “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 31/10/2018
17 Vendim nr. 208, 31/10/2018 Për miratimin e ndryshimeve të prospektit të Fondit të Pensionit Vullnetar “Sigal” 31/10/2018
16 Vendim nr. 207, 05/10/2018 Për marrjen e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimit 05/10/2018
16 Vendim nr. 206, 05/10/2018 Për marrjen e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimit 05/10/2018
16 Vendim nr. 205, 05/10/2018 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së brokerimit “Devon” sh.a. 05/10/2018
16 Vendim nr. 204, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k.,për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018. 05/10/2018
16 Vendim nr. 203, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k.,për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018. 05/10/2018
16 Vendim nr. 202, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Pricewaterhouse Coopers Audit” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 05/10/2018