Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
16 Vendim nr. 201, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Ernst & Young EKA Shkup-Dega Shqipëri” për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 05/10/2018
16 Vendim nr. 200, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 05/10/2018
16 Vendim nr. 199, 05/10/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “Grant Thornton Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018 05/10/2018
16 Vendim nr. 198, 05/10/2018 Për riemërimin e Z. Bashkim Kryeziu, si Administrator i shoqërisë së brokerimit në sigurime për klasat e jo-jetës “3BBroker” sh.a. 05/10/2018
15 Vendim nr. 197, 27/09/2018 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 117, datë 30.07.2018 “Për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime Zj. Tone Daci” 27/09/2018
15 Vendim nr. 196, 27/09/2018 Për refuzimin e ankimit administrativ ndaj Vendimit të Bordit të AMF-së nr. 116, datë 30.07.2018 27/09/2018
15 Vendim nr. 195, 27/09/2018 Për miratimin e një shtese në Rregulloren nr. 129, datë 26.11.2015 “Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", e ndryshuar 27/09/2018
15 Vendim nr. 194, 27/09/2018 Për miratimin e Planit Strategjik për vitet 2019-2021 dhe planit vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2019 27/09/2018
15 Vendim nr. 193, 27/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 27/09/2018
15 Vendim nr. 192, 27/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 27/09/2018